Tjänster

Revision

Revision är en kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen

Det är viktigt att intressenter kan lita på den information företagen lämnar om sin ekonomiska situation och på förvaltningen av företagen.

I revisionen använder vi system och arbetsverktyg som medför effektiv revision med snabb analys och återkoppling. Vi vill även, genom vårt sätt att arbeta i nära kontakt med kunderna, bidra till bra insikt i och kontroll över företagets verksamhet och gällande regler. Vi medverkar till att ge ökad trovärdighet åt företagens finansiella information.

Rådgivning

Genom den revision vi gör hos våra klienter så blir vi utmärkta bollplank för företagarna och ägarna.
Den rådgivning som vi kan ge bygger på den kunskap som vi får genom revisionen och de täta kontakter vi har med våra klienter.

• Ekonomistyrning – redovisning
• Skattekonsultationer – juridik

Redovisning / Ekonomistyrning

Med hjälp av våra konsulter kan du tryggt veta att de senaste nyheterna och aktuella förändringarna når dig och kan planeras för i god tid. Vi skräddarsyr tjänsten efter ditt företags behov, för att ge dig precis det stöd som du behöver. För mindre och medelstora företag är löpande bokföring och upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer de vanligaste tjänsterna.

Våra konsulter kan vara behjälpliga med följande tjänster:

Löpande redovisning

Budget och prognoser
Bokföring
Projektredovisning
Fakturering
Kund- och leverantörsfakturor i reskontror
Momsredovisning-skattedeklarationer

Periodrapportering

Delårsbokslut
Bokslut
Upprättande av årsbokslut
Årsredovisning
Koncernredovisning
Deklarationer för företag, ägare och privatpersoner

Löneadministration

Löneberäkning
Reseräkningshantering, milersättning och traktamente
Lönebesked
Kontrolluppgifter

Övriga tjänster och rådgivning

Starta och driva eget företag
Rådgivning inom redovisning – Upplägg rutiner
Tillfällig redovisningshjälp t ex vikarietjänster och avstämningshjälp
Outsourcing av delar av ekonomifunktionen
Utredningar och analyser
Ekonomi och verksamhetsstyrning
Likviditetsuppföljning
Kassaflödesanalyser, nyckeltalsanalyser och branschjämförelser
Bolagsformalia
Företagardagar med aktualiteter